Om Bygdegården

Om Bygdegården

Gamla foton från bygden

Västerbottens museum

Mer än 108 000 objekt som hittills registrerats och digitaliserats. Du kan titta i enskilda samlingar eller söka fritt utifrån dina egna önskemål.

Historia

Gräsmyrs historia, gamla foton och album, upplagda av Ingrid Engman Dahlin.

Minnen från förr

Bilder och minnen från förr, en sluten facebookgrupp. Administratör Birgit Lindgren..

Bygdegårdens Historia

Frågan om en samlingslokal i Gräsmyr väcktes av Anders Nyberg på byastämman 1943. En kommitté tillsattes för att vidare utreda frågan. Den av byn tillsatta kommittén avlämnade rapport 1945 och en interimstyrelse på fem personer valdes med uppgift att genomföra provteckning för en bygdegård med tillhörande tvätt- och badstuga. Enligt verkställd preliminär kostnadsberäkning skulle kostnaden uppgå till 150 000-160 000 kr. Den höga kostnaden gjorde att ett nytt förslag upprättades som stannade på preliminärt 50-60 000 kr.

Det kom sedan till styrelsens kännedom att f d Berglunds gård var till salu. Med hänsyn till det låga priset och gårdens storlek ansåg styrelsen att det under dåvarande förhållanden var en acceptabel lösning. Gräsmyr Bygdegårdsförening bildades våren 1951 och styrelsen tillsattes med Gerhard Jonsson som ordförande.

Samlingslokalen fungerade nöjaktigt men totalförstördes vid en brand i december 1958. Redan vid sammanträde 10 januari 1959 började frågan om nybygge av bygdegård att diskuteras. En ny samlingslokal stod klar för invigning 23 april 1961. För att finansiera verksamheten har logdanser anordnats. Föreningen har ända sedan 1954 anordnat dans. Först hyrdes en loge, men 1959 byggdes en egen dansloge. År 1971 tillkom ytterligare en dansloge, då en inköpt timmerloge uppfördes på festplatsen. Större om- och tillbyggnad av bygdegården gjordes 1968, då köket byggdes ut och damrum, klubbrum och källarutrymmen tillbyggdes. Som ett komplement till bygdegårdsföreningen bildades 1965 Gräsmyr Hembygdsförening.

Under 80-talet gjordes genomgripande om- och tillbyggnationer på både festplats och bygdegård. Den gamla timmerlogen flyttades till området strax väster om bygdegården och det området planerades i samråd med länsmuseet för att kunna fungera som hembygdsområde. En ny stor loge – bland de största danslogarna i Västerbotten – uppfördes på dess plats och samtidigt byggdes ordentliga toalettanläggningar.

Parkeringarna utökades och en ny tillfartsväg för sommarändamål anlades. Sommaren 1986 stod anläggningen klar och betraktades allmänt ha en mycket hög standard och passar bra för logdans, evenemang och andra danser.

Bygdegården hade året före genomgått en ordentlig upprustning och även byggts ut så att stora samlingssalen utökats, scenen blev större och man fick ordentliga biutrymmen bakom scenen. Till det nya hembygdsområdet inköptes en bagarstuga och uppfördes med en tillbyggnad, där en del är inrett till allmän bybagarstuga och en del till snickar- och skomakarmuseum. Det stod färdigt 1988.

En smedja finns också uppförd med fungerande bälg och ässja. Elofs ”storgran” från andra sidan Orrsjön skänktes och placerades på hembygdsområdet av Ö-viks skogsägarförening. År 1992 flyttades hembygdsmuseet – systrarna Berglunds gård – till hembygdsområdet och en gårdsplansformation var tillskapad.

År 1986 sammanslogs bygdegårds- och hembygdsföreningen till en förening med gemensamma nya stadgar.
Bygdegården används flitigt av förenings och privata och behovet av förbättringar gjorde att köket byggde om och upprustades 1993, varvid även vissa andra omdispositioner gjordes av lokalerna.

Vintern 1996/97 byggdes den stora danslogen ut med en takad danspaviljong.
Finansieringskällan är till största delen dansverksamheten under sommaren och sedan slutet av 80-talet är Gräsmyr välkänt i stora delar av landet för att flertalet av de rikskändaste dansorkestrarna kommer till Gräsmyr på sina turnéer.

Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.