Gräsmyr Byamän

Gräsmyr Byamän

Den äldsta organiserade sammanslutningen i byn

Gräsmyr Byamän är den äldsta organiserade sammanslutningen i byn med en första antagen byaordning från 1788. Medlemmar har varit och är än idag de som, enligt skattelagstiftningen, är innehavare av jord- och/eller skogsbruksfastighet.

Byamännen har en styrelse, som kallas byaråd, vilken utses vid den årliga traditionella byastämman på fettisdagen.

En byålderman utses, enligt turordning, varje år vid byastämman. Traditionen och byaordningen påbjuder att byåldermannen kallar till byastämma genom budkavle som ska föras från medlem till medlem.

Gräsmyr Byamän äger viss samfälld mark som t ex gamla skoltomten, gamla mejeritomten, gamla sågplatsen vid Hörnån, område vid grillplatsen intill Bursjön samt ett skogsskifte om ca 1,5 ha vid Nyverket.

Byarådet brukar årligen kalla till ”arbetsdag” för att sköta bygemensamma områden. Kommer att annonseras i kalendariet på hemsidan.

Vill ni veta mer om Gräsmyr och vår historia rekommenderas ni att ta del av det omfattande material som finns i de två böckerna ”Gräsmyr bys historia”, vilka initierats och getts ut av Gräsmyr Byamän.

Kontaktperson:
Stefan Lindgren,  070-584 53 53